Prázdný košík

Obchodní podmínky eshopu

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje trezorové techniky - tedy mezi námi (společností Nibbio s.r.o.; dále jen „prodávající“) a Vámi (dále jen „kupující“).

V rámci obchodních podmínek nejprve definujeme nejdůležitější termíny (bod I.). Zásady ochrany vašich osobních údajů najdete pod článkem II. V bodě III. definujeme naši otevírací dobu a v bodě IV. naleznete informace o cenách. Pod bodem V. se dozvíte vše o objednávání zboží z našeho e-shopu a pod bodem VI. najdete informace o možném odstoupení od smlouvy. Platební a dodací podmínky popisujeme v bodech VII a VIII. 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Nibbio s.r.o. a jejími obchodními partnery.

Podáním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasíte. Na tyto obchodní podmínky jste s dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněni a máte možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávajícím je společnost Nibbio s.r.o., IČ 29060583, se sídlem Habrová 2639/3, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 200421.

Kupující

Vy jakožto kupující jste buď spotřebitel nebo podnikatel.

Pokud při uzavírání a plnění kupní smlouvy s námi nejednáte v rámci vaší obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, vystupujete jako Spotřebitel.

Jako spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předáváte prodávajícímu (nám) pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chcete mít uvedené na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout a zrušit bez udání důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.burgwachtertrezory.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Plné znění podmínek ochrany osobních údajů najdete zde.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.burgwachtertrezory.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (doprava,stěhování,atd.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky po telefonické domluvě. Kupující je výzván prodávajícím,aby svou objednávku vždy zaslal prodávajícímu písemně na jeho emailovou adresu info@burgwachtertrezory.cz (objednávky z internetového obchodu www.burgwachtertrezory.cz – pouze upřesnění) , taktéž v případě upřesnění např. barvy, kusů, bezpečnostních zámků, příplatkového vybavení. Bez této písemné specifikace ze strany kupujícího a potvrzením od prodávajícího je objednávka neplatná.

Objednávka je platná až po potvrzení provozovatelem e-shopu. O potvrzení je klient informován e-mailem.Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout bez udání důvodu.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii,

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu
 2. platba předem bankovním převodem
 3. platba přes internetové rozhraní banky
 4. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující nebo jim zplnomocněná osoba. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Schenker nebo Českou poštou s.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky nebo dle dohody s prodávajícím­.Doprava trezoru přepravní službou před první uzamykatelné dveře,případné umístění trezoru do objektu,místnosti je zpoplatněno dle ceníku Stěhování.

Poučení o doručování a převzetí zásilek od přepravce

Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohů balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání zápisu o škodě (formulář má řidič u sebe), event. potvrzeném  záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Vždy si zásilku zkontrolujte u předání přepravcem (tzn. obsah zásilky), na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod. V ostatních případech (nesprávný počet, jiné zboží v zásilce, atd.) nahlaste odesílateli tyto nesrovnalosti nejpozději do dvou pracovních dní od doručení zásilky.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2017 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Za společnost Nibbio s.r.o. schválil Marcel Kučera, jednatel společnosti.

© 2024 Burg-Wächter trezory - Nibbio s.r.o.

logo MEDIA ENERGY